021-66944455

واکسن طیور

واکسن Coripravac

واکسن Coripravac

هر دز واکسن حاوی باکتری اویباکتریوم پاراگالیناروم (هموفیلوس پاراگالیناروم) سروتیپ A (سویه ۱۷۷۵۶ ) سروتیپ B سویه (۰۲۲۲) سروتیپ C سویه modesto) ) به همراه ادجوانت روغنی می باشد.
واکسن Hipragumboro ch80

واکسن Hipragumboro ch80

واکسن هیپراگامبوروCH۸۰ یک واکسن بسیار ایمیونوژنیک میباشد. سوش Winterfield 2512 , CH80، میباشد که بعد از پروسه تخفیف حدت دادن و کلونینگ جهت سوش واکسن انتخاب گردیده ...
واکسن Hipraviar trt

واکسن Hipraviar trt

هر دز از این واکسن حاوی ویروس غیر فعال (کشته) رینوتراکئیت (سندرم کله بادی) سویه ۱۰۶۲ تحت تیپB ، با منشا ماکیان و به میزان حداقل ۱۰۶ TCID50 به همراه ادجوانت روغنی میباشد.
EIMERIAVAX 3m

EIMERIAVAX 3m

این واکسن شامل ااسیستهای زنده Eimeria acervulina Strain RA3+20 ، E. maxima Strain MCK+10 و E. tenella Strain Rt3+15 معلق در محلول بافر فسفات سالین است. هر دوز شامل حداقل ...
EIMERIAVAX 4m

EIMERIAVAX 4m

این واکسن شامل ااسیستهای زنده Eimeria acervulina Strain RA3+20 ، E. maxima Strain MCK+10 ، E. necatrix Strain mednec3+8 و E. tenella Strain Rt3+15 معلق در محلول بافر فسفات ...
VAXSAFE MG

VAXSAFE MG

کمکی در کنترل بیماری مزمن تنفسی (CRD) ناشی از مایکوپلاسما گالیسپتیکوم در مرغ های حساس (بدون MG) در معرض خطر عفونت.
Vaxsafe MS

Vaxsafe MS

کمک به کنترل بیماری مزمن تنفسی (CRD) ، التهاب کیسه هوا و سینوویت ناشی از M. synoviae (MS) در مرغ های حساس (بدون MS).
واکسن Hipraviar clon/h120

واکسن Hipraviar clon/h120

هر دز این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته و کلون شده نیوکاسل، سویه کلون CL/۷۹ به میزان حداقل ۱۰۶.۵EID۵۰ و ویروس زنده تخفیف حدت یافته برونشیت، سویه H۱۲۰ به میزان حداقل ...