021-66944455

EIMERIAVAX 4m

EIMERIAVAX 4m

مواد موثره فعال: این واکسن شامل ااسیستهای زنده Eimeria acervulina Strain RA3+20 ، E. maxima Strain MCK+10 ، E. necatrix Strain mednec3+8 و E. tenella Strain Rt3+15 معلق در محلول بافر فسفات سالین است. هر دوز شامل حداقل 50 اووسیت E. acervulina  ، 100 اووسیست E. maxima  ، 100 اووسیست E. necatrix  و 150 اووسیست E. tenella ، با حداقل تیتر پیش بینی شده 104 × 6/1  ااسیت در هر میلی لیتر در پایان عمر قفسه ای است.
بیانیه ادعاها: آماده سازی اووسیست زنده برای کمک به کنترل سه گونه اصلی ایمریا که باعث کوکسیدیوز در مرغ های مادر، جوجه های گوشتی و جوجه های تخمگذار می شود.
محتویات: بطری پلاستیکی حاوی 1000 دوز. ااسیت های ایمریا به صورت سوسپانسیون در 25 میلی لیتر بافر فسفات سالین در یک بطری دربسته عرضه می شوند.
دستورالعمل های استفاده
موارد منع مصرف:
•    این محصول برای واکسیناسیون پرندگان ناسالم ممنوع است.
موارد احتیاط:
•    در زمان واکسیناسیون یا بلافاصله پس از واکسیناسیون از استفاده از داروهای ضد کوکسیدیوز در آب یا غذا پرهیز کنید ، مگر اینکه بخواهید کوکسیدیوز بالینی را کنترل کنید.
•    بلافاصله پس از واکسیناسیون با EIMERIAVAX 4m از تجویز داروهای سولفا خودداری کنید زیرا این امر باعث تاخیر در تولید اووسیست و اختلال در پاسخ ایمنی می شود.
•    از واکسیناسیون با EIMERIAVAX 4m خودداری کنید ، مگر اینکه پرندگان حداکثر تا 14 روز پس از واکسیناسیون از قرار گرفتن در معرض بستر دسته قبلی محافظت شده باشند.
•    از استفاده از EIMERIAVAX 4m به عنوان ماده رقیق کننده برای سایر داروها یا درمان ها خودداری کنید.
•    از استفاده در پرندگان تخمگذار خودداری کنید.
مقدار و نحوه مصرف
روش مصرف قطره چشمی
در عرض 24 ساعت پس از باز شدن ، از محصول استفاده کنید.
پرندگان یک روزه را می توان با EIMERIAVAX 4m واکسینه کرد. برای هر یک از پرندگان ، دریافت دوز کامل ضروری است. در صورت عدم جذب کامل واکسن توسط چشم ، دوز دوم باید تجویز شود. توصیه می شود همه پرندگان قبل از 18 هفتگی واکسینه شوند. مناسب ترین سن برای واکسیناسیون ممکن است از دانش از شرایط هر گله تعیین شود.
اثر واکسیناسیون EIMERIAVAX 4m در طی دوره تخمگذاری ارزیابی نشده است.
تهیه واکسن برای استفاده و دستورالعمل های کلی:
•    قبل از استفاده ، ویال ها را به آرامی تکان دهید تا تمام ااسیت ها معلق شوند.
•    درپوش را بردارید و نوک یک قطره چکان چشمی یا دستگاه تجویز دیگر را وارد کنید ، به نحوی که 25 میکرولیتر از قطره واکسن را کالیبره شده باشد تا توزیع کند. هر پرنده را در حالی که سرش به یک طرف متمایل است نگه دارید.
•    اگر از قطره چکان متصل به بطری استفاده می کنید ، بطری قطره چکان را وارونه کنید.
•    اجازه دهید یک قطره در نوک آن تشکیل شود و آزادانه در چشم باز بیفتد و به آرامی روی سطح چشم قرار بگیرد. قطره (قبل از انتشار) و نوک قطره چکان یا دستگاه تجویز نباید سطح چشم را لمس کند.
•    قبل از رها کردن پرنده اجازه دهید تا چشمک بزند.
•    اگر پرنده دوز کامل دریافت نکرد ، قطره دوم را تجویز کنید.
روش تجویز اسپری:
EIMERIAVAX 4m زمانی موثر واقع می شود که از دستگاه اسپری در هچری استفاده شود که 24 میلی لیتر واکسن رقیق شده در هر جعبه شامل 100 جوجه یک روزه اسپری کند، یعنی 24/0 میلی لیتر به ازای هر جوجه. لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:
•    این واکسن می بایست در آب رقیق شود. اگر از دستگاه اسپری استفاده کنید که 24 میلی لیتر در هر جعبه شامل 100 جوجه اسپری می کند ، یک بطری EIMERIAVAX 4m به حجم کلی 240 میلی لیتر می باید رقیق می شود.
•    در صورت لزوم ، با عقب دادن فویل و برداشتن درپوش پلاستیکی ، بطری واکسن را باز کنید. بطری واکسن را چندین بار در محلول رقیق کننده آب قرار دهید تا اطمینان حاصل شود که تمام ااسیت ها از بطری خارج شده اند.
•    اطمینان حاصل کنید که واکسن رقیق شده در حین استفاده از اسپری به طور مرتب تکان داده می شود تا اطمینان حاصل شود که ااسیت های واکسن ته نشین نمی شوند.
•    دستگاه اسپری باید به صورت مه پاش و در صورن امکان با رنگ آبی (Blue Dye) اضافه شده استفاده شود. اطمینان حاصل کنید که روی همه جوجه ها مه پاشی شود.
•    بعد از اسپری کردن ، جوجه ها را در محلی روشن بگذارید تا اینکه خود را با منقار بیارایند و بلع واکسن فراهم شود.
•    در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد واحدهای مخصوص اسپری ، لطفا با شرکت تماس بگیرید.
مدیریت پرندگان پس از تجویز
•    تماس مداوم با ااسیت های مدفوع برای ایجاد پاسخ ایمنی موثر ضروری است.
•    واکسن پرندگان از یک روزگی می تواند انجام پذیرد. داروهای ضد کوکسیدیوز هرگز توصیه نمی شود ، مگر اینکه کوکسیدیوز بالینی ناشی از سویه های وحشی بر عملکرد پرندگان تأثیر گذاشته باشد. در این موارد توصیه های تولید کنندگان برای گرفتن برنامه دارویی می بایست دنبال می شود.
•    اگر افسردگی مرتبط با واکسیناسیون مشاهده شود ، شدت نور باید یا طول دوره نوردهی باید افزایش یابد و یا خوراک اضافی به گله داده شود.
•    پرندگان را به مدت 4 هفته پس از واکسیناسیون با دقت کنترل کنید. برخی از ضایعات را می توان انتظار داشت. ضایعات می توانند با پاسخ ایمنی همراه باشند و نباید به عنوان تنها معیار ارزیابی اثربخشی استفاده شوند.
•    تمام ضایعات مشکوک به کوکسیدیوز را بررسی کنید زیرا این واکسن از گونه های ایمریا که در واکسن وجود ندارند محافظت نمی کند. نمرات ضایعات اصلی را به مدت 4 هفته پس از واکسیناسیون کنترل کنید.
مدت زمان ایمنی: تا حداقل 18 هفته پس از واکسیناسیون می توان پاسخ ایمنی موثر را انتظار داشت. تماس مداوم با اووسیت در محیط ضروری است و تحریک مداوم سیستم ایمنی بدن را فراهم می کند. در این شرایط می توان انتظار داشت که یک پاسخ ایمنی محافظتی بیش از 18 هفتگی داشته باشد. هنگامی که پرندگان از منبع ااسیت های واکسن خارج می شوند ، مانند زمانی که بین جایگاه ها انتقال می یابند ، ممکن است به دلیل کاهش قرار گرفتن در معرض تخمک های در چرخش، ایمنی کاهش یابد. در نتیجه ، پرندگان ممکن است متعاقباً به عفونت های گونه های فیلد ایمریا که در واکسن وجود دارند حساس شوند.
اطلاعات ایمنی کاربر: تماس تصادفی واکسن EIMERIAVAX 4m با چشم یا دهان ممکن است باعث تحریک شود. چشم باید فوراً شسته شود و  توصیه های پزشکی رعایت شود. دهان باید دو یا سه بار با غرغره دهان شسته شود.
اطلاعات اضافی در صفحه داده ایمنی محصول موجود است.
دور ریز واکسن:
واکسن استفاده نشده و بطری های خالی واکسن را در یک محلول ضد عفونی کننده (مثلا سفید کننده بر پایه کلر) دور بریزید. با بسته بندی در کاغذ و قرار دادن در زباله ، هرگونه واکسن غیرفعال ، بلا استفاده و ظروف خالی را دور بریزید.
در موارد ریختن ، مایع را با یک اسفنج یا پارچه جاذب خیس کرده و بسوزانید. سطح را با محلول ضد عفونی کننده (به عنوان مثال سفید کننده بر پایه کلر) تمیزکنید.
احتیاط:
توانایی این واکسن برای تولید نتایج رضایت بخش ، به عوامل زیادی از جمله ، شرایط نگهداری و نگهداری توسط کاربر ، تجویز واکسن ، سلامتی و پاسخگویی پرندگان منفرد و میزان قرار گرفتن در معرض قرار گرفتن در مزرعه بستگی دارد. بنابراین ، دستورالعمل های استفاده باید با دقت دنبال شوند.
تولیدکننده: 
شرکت BIOPROPERTIES کشور استرالیا
واردکننده:
شرکت پارس فاطم
توزیع کننده سراسری:
شرکت پارسیان پخش اکسیر