021-66944455

واکسن

دارو Estroplan گاوی

دارو Estroplan گاوی

PGP2A سبب تحلیل سریع جسم زرد فعال و کاهش تولید پروژسترون شده و بواسطه اثر لوتئولیتیکی موجبات رشد فولیکول و برگشت به فحلی همراه با تخمک گذاری طبیعی را فراهم می آورد. همچنین دارای ..
واکسن Coripravac

واکسن Coripravac

هر دز واکسن حاوی باکتری اویباکتریوم پاراگالیناروم (هموفیلوس پاراگالیناروم) سروتیپ A (سویه ۱۷۷۵۶ ) سروتیپ B سویه (۰۲۲۲) سروتیپ C سویه modesto) ) به همراه ادجوانت روغنی می باشد.
واکسن Hipragumboro ch80

واکسن Hipragumboro ch80

واکسن هیپراگامبوروCH۸۰ یک واکسن بسیار ایمیونوژنیک میباشد. سوش Winterfield 2512 , CH80، میباشد که بعد از پروسه تخفیف حدت دادن و کلونینگ جهت سوش واکسن انتخاب گردیده ...
واکسن Hipraviar trt

واکسن Hipraviar trt

هر دز از این واکسن حاوی ویروس غیر فعال (کشته) رینوتراکئیت (سندرم کله بادی) سویه ۱۰۶۲ تحت تیپB ، با منشا ماکیان و به میزان حداقل ۱۰۶ TCID50 به همراه ادجوانت روغنی میباشد.
تست سریع آنتی ژن پارواویروس سگ

تست سریع آنتی ژن پارواویروس سگ

تشخیص کیفی آنتی ژن پاروویروس سگ در مدفوع سگ
تست سریع آنتی ژن ویروس دیستمپر سگ

تست سریع آنتی ژن ویروس دیستمپر سگ

شناسایی کیفی آنتی ژن ویروس دیستمپر در ملتحمه ، ادرار ، سرم یا پلاسما
EIMERIAVAX 3m

EIMERIAVAX 3m

این واکسن شامل ااسیستهای زنده Eimeria acervulina Strain RA3+20 ، E. maxima Strain MCK+10 و E. tenella Strain Rt3+15 معلق در محلول بافر فسفات سالین است. هر دوز شامل حداقل ...
THYMOVAR

THYMOVAR

در کندوهای چند طبقه دارای یک محفظه (Mulitiple-storey 1 chamber) و کندوهای معمولی دارای 8-10 قاب یک نوار در استفاده اول و یک نوار بار دوم استفاده شود. در کندوهای چند طبقه دارای ...
OXUVAR 7.5%

OXUVAR 7.5%

درمان می تواند موجب ناآرامی در کلونی شود. درمان به روش چکاندن می تواند منجر به تضعیف کلونی ها در فصل بهار شود. درمان به روش چکاندن یا اسپری می تواند مرگ و میر زنبور عسل را افزایش
دارو Gonabreed

دارو Gonabreed

هورمون آزاد کننده گنادوتروفین (GnRH) از هیپوتالاموس ترشح می شود GnRH از نرون های پپتیدرژیک به صورت ضربانی آزاد می شود و هر پالس موجب آزادسازی مرحله ای LH از لوب قدامی هیپوفیز
EIMERIAVAX 4m

EIMERIAVAX 4m

این واکسن شامل ااسیستهای زنده Eimeria acervulina Strain RA3+20 ، E. maxima Strain MCK+10 ، E. necatrix Strain mednec3+8 و E. tenella Strain Rt3+15 معلق در محلول بافر فسفات ...
VAXSAFE MG

VAXSAFE MG

کمکی در کنترل بیماری مزمن تنفسی (CRD) ناشی از مایکوپلاسما گالیسپتیکوم در مرغ های حساس (بدون MG) در معرض خطر عفونت.
Vaxsafe MS

Vaxsafe MS

کمک به کنترل بیماری مزمن تنفسی (CRD) ، التهاب کیسه هوا و سینوویت ناشی از M. synoviae (MS) در مرغ های حساس (بدون MS).
واکسن Hipraviar clon/h120

واکسن Hipraviar clon/h120

هر دز این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته و کلون شده نیوکاسل، سویه کلون CL/۷۹ به میزان حداقل ۱۰۶.۵EID۵۰ و ویروس زنده تخفیف حدت یافته برونشیت، سویه H۱۲۰ به میزان حداقل ...