021-66944455

کیت سگ

تست سریع آنتی ژن پارواویروس سگ

تست سریع آنتی ژن پارواویروس سگ

تشخیص کیفی آنتی ژن پاروویروس سگ در مدفوع سگ
تست سریع آنتی ژن ویروس دیستمپر سگ

تست سریع آنتی ژن ویروس دیستمپر سگ

شناسایی کیفی آنتی ژن ویروس دیستمپر در ملتحمه ، ادرار ، سرم یا پلاسما