021-66944455

دارو گوسفند و بز

دارو Estroplan گاوی

دارو Estroplan گاوی

PGP2A سبب تحلیل سریع جسم زرد فعال و کاهش تولید پروژسترون شده و بواسطه اثر لوتئولیتیکی موجبات رشد فولیکول و برگشت به فحلی همراه با تخمک گذاری طبیعی را فراهم می آورد. همچنین دارای ..
دارو Gonabreed

دارو Gonabreed

هورمون آزاد کننده گنادوتروفین (GnRH) از هیپوتالاموس ترشح می شود GnRH از نرون های پپتیدرژیک به صورت ضربانی آزاد می شود و هر پالس موجب آزادسازی مرحله ای LH از لوب قدامی هیپوفیز