021-66944455

دارو زنبور عسل

THYMOVAR

THYMOVAR

در کندوهای چند طبقه دارای یک محفظه (Mulitiple-storey 1 chamber) و کندوهای معمولی دارای 8-10 قاب یک نوار در استفاده اول و یک نوار بار دوم استفاده شود. در کندوهای چند طبقه دارای ...
OXUVAR 7.5%

OXUVAR 7.5%

درمان می تواند موجب ناآرامی در کلونی شود. درمان به روش چکاندن می تواند منجر به تضعیف کلونی ها در فصل بهار شود. درمان به روش چکاندن یا اسپری می تواند مرگ و میر زنبور عسل را افزایش