021-66944455

دارو Gonabreed

GONABREED
نام ژنریک: گنادورلین استات

 گنادورلین استات
شکل دارویی: محلول استریل تزریقی
 
ترکیب دارو: هر میلی لیتر حاوی ۱۰۰ میکروگرم گنادورلین به شکل ملح استات
 
مکانیسم اثر
هورمون آزاد کننده گنادوتروفین (GnRH) از هیپوتالاموس ترشح می شود GnRH از نرون های پپتیدرژیک به صورت ضربانی آزاد می شود و هر پالس موجب آزادسازی مرحله ای LH از لوب قدامی هیپوفیز می شود. نحوه عمل به این صورت است که GnRH
به گیرنده های مخصوص روی سلول های گنادوتروپ بخش قدامی هیپوفیز متصل می شود و باعث تحریک و افزایش کلسیم داخل سلولی، فعال شدن پروتئین کیناز C و افزایش تحرک فسفاتیدیل اینوزیتول شده و در نهایت منجر به تولید و آزادسازی LH و FSH می گردد. LH و FSH ترشح شده باعث رشد سریع و بلوغ فولیکول و به دنبال آن تخمک گذاری می گردند. گناددورلین شکل سنتتیک GnRH با فرمول کاملا یکسان با GnRH طبیعی بدن است. (اصطلاحا طبیعی نامیده میشود)
 
فارماکوکینتیک
گنادورلین از محل تزریق عضلانی سریعا جذب می شود. گنادور لین در لوب قدامی هیپوفیز توسط آنزیم های پپتیداز به پپتیدهای غیر فعال کوچکتر و اسیدهای آمینه متابولیزه می شود. متابولیتها به طور اولیه از طریق ادرار و نیز بازدم دفع میشود. نیمه عمر پلاسمایی گنادورلین کوتاه و تقریبا ۲۰ دقیقه در گاو می باشد. غلظت گنادورلبن در محل تزریق عضلانی در عرض ۲٤ ساعت به حد پایین تر از میزان قابل اندازه گیری می رسد.
 
موارد مصرف
تجویز در برنامه های همزمانی فحلی (مانند پری اوسینک) به همراه استروپلن PGF2a 
تجویز در برنامه های درمان آنستروس (مانند اوسینک به سیدر) به همراه استروپلن (PGF2a) و پروژسترون
درمان کیست های تخمدانی: کیست های تخمدانی از جمله عوامل مهم ناباروری در گاو شیری می باشد. کیست های
تخمدانی یا منشا فولیکولی یا لوتئال دارند.
علائم بالینی کیست های تخمدانی عبارتند از: سیکل فحلی نامنظم، آنستروس و نیمفومانی (Nymphomania) تشخیص بر اساس لمس آنها روی یک یا هر دو تخمدان از طریق توش رکتال میباشد
پیشگیری از مشکل تاخیر در تخمک گذاری: مطالعات انجام گرفته نشان میدهد که استفاده از GnRH سبب القای تخمک گذاری در زمان مناسب نسبت به زمان تلقیح و سپس تحریک آن به لوتئینه شدن می گردد که بنابراین انتظار می رود لقاح
همزمان با تلقیح در گاوهایی که اولین تلقیح را GnRH موفقیت آمیز انجام شود و جنین زنده بماند. در واقع استفاده از
دریافت می کنند ٦ درصد و در گاوهای برگشتی ۷ درصد افزایش آبستنی به همراه داشته است.
 
بهبود وضعیت باروری بعد از زایمان: تزریق گنادورلین در طول ٤۰ روز اول بعد از زایمان سبب بهبود شروع سیکل
فحلی بعد از زایمان می گردد و ممکن است احتمال بروز اختلالات تخمدانی را کاهش دهد.
 
کمک به ابقاء آبستنی: تزریق ۱ میلی لیتر گنابربد در روز ۱۲ بعد از تلقیح موجب افزایش درصد آبستنی می گردد که این
به دلیل افزایش ترشح پروژسترون است افزایش درصد آبستنی در این روش به طور کلی بین ۹ تا ۱۲ درصد گزارش شده
است. قدر مسلم این است که تزریق آمپلی لیتر گنابربد در روز ۱۲ پس از تلفیح مخصوصا در گاوهایی که دچار استرس
گرمایی و شرایط بدنی ضعیف تر هستند موثرتر ارزیابی شده است.
 
بهترین دوز مصرف و روش تجویز
تزریق ۱ میلی لیتر گنابرید معادل ۱۰۰ میکروگرم گنادورلین استات می باشد.
جهت انجام برنامه همزمانی فحلی: تزریق عضلانی
جهت درمان کیست های تخمدانی: تزریق عضلانی یا وریدی
 
دوره پرهیز از مصرف: ندارد
 
موارد احتیاط
دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 
شرایط نگهداری: دارو در یخچال (۲ تا ۸ درجه سانتی گراد) و دور از نور نگهداری شود. ویال خالی را پس از مصرف در داخل کاغذ پیچیده و داخل سطل زباله بیندازید. ۲۸ روز پس از اولین مصرف، مابقی دارو دیگر قابل استفاده نیست و باید دور ریخته شود.
 
تولید و بسته بندی:
گنابرید در ویال های ۲۰ میلی لیتری توسط شرکت Parnell استرالیا تهیه شده و از زمان تولید تا سه سال اعتبار مصرف دارد.
شرکت وارد کننده:
پارس فاطم 
توزیع کننده:
شرکت پارسیان پخش اکسیر