021-66944455

تامین و توزیع مواد بیولوژیک و داروهای جدید دامپزشکی

شرکت ضمن تامین و توزیع واکسن و داروهای جدید حاضر به همکاری با پخش های سراسری و استانی دارای مجوز معتبر از سازمان دامپزشکی کشور و حائز شرایط این شرکت جهت همکاری می باشد.