مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1میرزا کوچک خانمیرزا کوچک خانCobb 500مادر گوشتی86/3/2
2نوید مرغنوید مرغRoss 308مادر گوشتی86/5/28
3نوید مرغ نوید مرغRoss 308مادر گوشتی86/6/19
4نوید جوجهنوید جوجهRoss 308مادر گوشتی86/7/23
5نوید جوجه نوید جوجهRoss 308مادر گوشتی86/8/7
6نوید مرغفارم شاهدRoss 308مادر گوشتی86/9/25
7سنگ جوبسنگ جوبCobb 500مادر گوشتی86/9/21
8پاسکهپاسکهRoss 308مادر گوشتی86/11/10
9سبز دشتسبز دشتCobb 500مادر گوشتی86/11/13
10نوید جوجه میرزا کوچک خانRoss 308مادر گوشتی86/11/15
11دامغانیانزید طیورRoss 308مادر گوشتی86/11/16
12اهورا جوجهاهورا جوجهRoss 308مادر گوشتی86/11/24
13نوید مرغنوید مرغRoss 308مادر گوشتی86/12/27
14نوید مرغفارمA Cobb 500مادر گوشتی87/3/6
15نوید مرغفارم cRoss 308مادر گوشتی87/5/15
16قوی تالابقوی تالابRoss 308مادر گوشتی87/3/12
17نوید جوجهمرغ مادر چای باغCobb 500مادر گوشتی87/6/11
18نوید جوجهفارم 3 زیاورRoss 308مادر گوشتی87/6/11
19پرسان زرپرسان زرCobb 500مادر گوشتی87/7/27
20نوید مرغفارم فلک ده (شرکت دیلمان مرغ)Ross 308 و Cobb 500 مادر گوشتی 87/10/10
21نوید جوجهنوید جوجهRoss 308مادر گوشتی87/11/9
22نوید جوجهفارم سیاهکلRoss 308مادر گوشتی87/12/4
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز