مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1سیمرغزیارانBovansمادر تخمگذار10/2/86
2سیمرغزیارانAA plusمادر گوشتی86/2/29
3جوجه دارانجوجه دارانRoss 308مادر گوشتی86/3/8
4البرزالبرزLohmanمادر گوشتی86/4/6
5سیمرغسیمرغRoss 308مادر گوشتی86/5/18
6نوروز پورنوروز پورCobbمادر گوشتی86/6/10
7کشت و صنعت فتح خرمدشتفتح خرمدشتRossمادر گوشتی86/8/27
8سیمرغفارم 3Rossمادر گوشتی86/9/26
9 121 فلاح121 فلاحRoss 308مادر گوشتی86/10/13
10البرزالبرزRoss 308مادر گوشتی86/10/15
11سیمرغفارم 5Ross 308مادر گوشتی86/11/20
12شقاقیکوهین جوجهRoss 308مادر گوشتی86/11/10
13کسری جوجهکسری جوجهAA plusمادر گوشتی86/12/21
14ثمینزرندیهRoss 308مادر گوشتی87/2/7
16تعاونی دامپزشکان فریورتعاونی دامپزشکان فریورRoss 308مادر گوشتی87/2/16
16تعاونی دامپزشکان فریورتعاونی دامپزشکان فریورRoss 308مادر گوشتی87/2/16
18سیمرغواحد 2Bovansمادر گوشتی87/2/23
18مرغکفارم 3Hy-lineمادر تخمگذار87/2/29
19آبیکفارم 2AA plusمادر گوشتی87/4/29
20خلخالیخلخالیRoss 308مادر گوشتی87/6/26
21سیمرغواحد 6 مزرعه یارانRoss 308مادر گوشتی87/6/31
22پائیزان دکتر نیکنامRoss 308مادر گوشتی87/8/4
23ماهانجوجه دارانRoss 308مادر گوشتی87/8/7
24سیمرغ زیارانفارم 4Ross 308مادر گوشتی87/10/22
25البرزفارم 3Ross 308مادر گوشتی87/11/22
26البرزفارم 4Cobb 500مادر گوشتی87/11/22
27کوهین جوجهفارم 1Ross 308مادر گوشتی87/11/20
28سیمرغ زیارانفارم 1Ross 308مادر گوشتی87/12/3
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز