مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1مرغدشتمرغدشتLohmanمادر گوشتی19/12/87
2ولیمهولیمهRoss 308مادر گوشتی3/2/86
3تولیمرغتولیمرغRoss 308مادر گوشتی14/2/86
4کشت و صنعت فدکفارم 2Lohmanمادر گوشتی9/3/86
5مرغکمرغکHy-Lineمادر تخم گذار23/3/86
6مرغدشتمرغدشتLohmanمادر گوشتی3/4/86
7ظفرتاش میلادظفرتاش میلادAA Plusمادر گوشتی6/4/86
8کوهسار سهندکوهسار سهندRoss 308مادر گوشتی11/5/86
9پیوندپیوندRoss 308مادر گوشتی16/5/86
10جوجه کوهستانجوجه کوهستانRoss 308مادر گوشتی86/5/27
11کوثر دماوندکوثر دماوندRoss 308مادر گوشتی86/6/10
12اشرفیاشرفیRoss 308مادر گوشتی86/6/18
13نقره اینقره ایAA Plusمادر گوشتی86/6/31
14ایران جوجهایران جوجهRoss 308مادر گوشتی86/7/1
15مرغکفارم 1Hy-lineمادر تخم گذار86/7/10
16حسام جوجهسید عباس حسینیRoss 308مادر گوشتی86/8/20
17کشت و صنعت فدکفارم 5Ross 308مادر گوشتی86/8/24
18جوجه دارانسهیلیهRoss 308مادر گوشتی86/10/5
19کوشاکوشاRoss 308مادر گوشتی86/11/23
20صادقیدراجRoss 308مادر گوشتی86/11/17
21مرغکفارم 3Hy-lineمادر تخمگذار87/1/21
22صادقیاکبر صادقیRoss 308مادر گوشتی87/2/10
23فتحیفتحیRoss 308مادر گوشتی87/2/21
24پاییزان جوجهپاییزان جوجهRoss 308مادر گوشتی87/2/28
25لاله آرادفارم 6Ross 308مادر گوشتی87/2/30
26 تولیمرغتولیمرغRoss 308مادر گوشتی87/3/6
27نورالمهدینورالمهدیRoss 308مادر گوشتی87/4/17
28دماوند جوجهدماوند جوجهRoss 308مادر گوشتی87/5/15
29دربال دماونددربال دماوندRoss 308مادر گوشتی87/6/2
30مرغ مادر پرندکپرندکRoss 308مادر گوشتی87/8/8
12
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز