مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1ماه جوجه طبرستانماه جوجه طبرستان+AAمادر گوشتی85/11/24
2تیرنگواحد 2 رزکRoss 308مادر گوشتی86/3/8
3مجتمع مرغ مادر مهدویمجتمع مرغ مادر مهدویRoss 308مادر گوشتی86/4/3
4مهر جوجهمهر جوجهRoss 308مادر گوشتی86/4/15
5پرینه آملپرینه آملRoss 308مادر گوشتی86/4/26
6تیرنگجهانیانRoss 308مادر گوشتی86/4/28
7تاج طلاتاج طلاCobb 500مادر گوشتی86/4/31
8امین پرور و زرینامین پرور و زرینRoss 308مادر گوشتی86/5/30
9دار طلای شمالدار طلای شمالRoss 308مادر گوشتی86/6/12
10مهتاب نور مهتاب نورRoss 308مادر گوشتی86/6/12
11درنا جوجهدرنا جوجهRoss 308مادر گوشتی86/6/12
12مهر جوجهمهر جوجهRoss 308مادر گوشتی86/7/1
13مرغ مادر فردوسمرغ مادر فردوسRoss 308مادر گوشتی86/7/8
14مرغ مادر صفائیمرغ مادر صفائیRoss 308مادر گوشتی86/7/8
15حدیث سواد کوهحدیث سواد کوهRoss 308مادر گوشتی86/7/8
16تیرنگسعدت آبادRoss 308مادر گوشتی86/7/8
17خنار جوجهخنار جوجهAA plusمادر گوشتی86/7/10
18نوید جوجهنوید جوجهRoss 308مادر گوشتی86/7/23
19مرغ مادر مرغک سهیل جوجه واحد 2مرغ مادر مهدویRoss 308مادر گوشتی86/8/27
20نایب جوجه یعقوبیانRoss 308مادر گوشتی86/9/18
21نگین جوجهنگین جوجهRoss 308مادر گوشتی86/9/24
22مرغ مادر پرستوی قائمواحد 305Ross 308مادر گوشتی86/9/27
23حنا جوجهحنا جوجهRoss 308مادر گوشتی86/10/1
24مرغ مادر پرستوی قائمتعاونی 309 قائم شهرRoss 308مادر گوشتی86/10/10
25قطره طلای نوشهرشه پشتRoss 308مادر گوشتی86/10/11
26قطره طلای نوشهرسر کاجRoss 308مادر گوشتی86/10/11
27جوجه داران آملبه جوجه نورCobb 500مادر گوشتی86/10/15
28درنا جوجهدرناRoss 308مادر گوشتی86/10/23
29مرغ مادر پرستوی قائمتعاونی 309 قائم شهرRoss 308مادر گوشتی86/11/3
30مرغ مادر احمد فدائیاحمد فدائیRoss 308مادر گوشتی86/11/9
1234
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز