مصرف کنندگان
ردیفنام شرکتنام فارم نژاد نوع گلهتاریخ واکسیناسیون
1ملکانملکانHy-Lineمادر تخم گذار23/12/85
2مادان جوجهمادان جوجهAA Plusمادر گوشتی28/1/86
3سالار جوجهسلار جوجهAA Plusمادر گوشتی11/5/86
4قزل قاناتقزل قاناتAA Plusمادر گوشتی15/5/86
5ملکان جوجهملکان جوجهمادر گوشتی22/5/86
6سفید پر ملکانسفید پر ملکانRossمادر گوشتی10/6/86
7مرغداری قاسم زاده مرغداری قاسم زادهRossمادر گوشتی10/6/86
8 زیبا پر بستان آباد زیبا پر بستان آبادRossمادر گوشتی9/7/86
9یاران نوین خاصبانیاران نوین خاصبانRossمادر گوشتی9/7/86
10سهند جوجه آذرانسهند جوجه آذرانAA Plusمادر گوشتی28/7/86
11الماس جوجهالماس جوجهRossمادر گوشتی14/8/86
12حاج محمد ظهیرنیاRossمادر گوشتی5/10/86
13یاران نوین خاصبانیاران نوین خاصبانRossمادر گوشتی28/11/86
14خاوران تبریزخاوران تبریزCobb 500مادر گوشتی28/1/87
15فاضلفاضلAA Plusمادر گوشتی17/2/87
16فلامینگوفلامینگوRoss 308مادر گوشتی12/4/87
17میشابمیشابRoss 308مادر گوشتی12/5/87
18آذز طیورآذر طیورRoss 308مادر گوشتی9/6/87
19آذر سیمرغآذر سیمرغRoss 308مادر گوشتی14/6/87
20یاران نوین خاصبانیاران نوین خاصبانRoss 308مادر گوشتی30/6/87
21مرغ مادر مرغکفارم شبسترHy-Lineمادر تخمگذار17/7/87
21مقدم وشرکاءشاهین جوجهRoss 308مادر گوشتی11/9/87
23ملکانملکانHy-Lineمادر تخمگذار2/10/87
24تعاونی واحد 137 قم تپهتعاونی واحد 137 قم تپهRoss 308مادر گوشتی16/10/87
25سهند جوجه آذرانفارم شبسترRoss 308مادر گوشتی3/11/87
26مرغ مادر میشومرغ مادر میشوRoss 308مادر گوشتی13/11/87
27مرغ مادر خوشخوان شبسترمرغ مادر خوشخوان شبسترRoss 308مادر گوشتی16/10/87
28سراب جوجهتعاونی 36Ross 308مادر گوشتی1/12/87
29رنگین جوجه ملکانرنگین جوجه ملکانRoss 308مادر گوشتی15/12/87
30مرغ مادر عظیمیمرغ مادر عظیمیRoss 308 مادر گوشتی24/12/87
12
مشاهده ی لیست استان ها
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به شرکت پارس فاطم می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز